گزارش روزانه بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل)درباره جنگ و اقدامات در سال نو میلادی