گزارش روزانه بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل) از روند جنگ اسرایل با تروریستهای حماس