گزارش روز از بن سبطی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل:یکشنبه و دوشنبه،نوزدهم و بیستم نوامبر