گزارش روز از سوی بن سبطی سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل:چهارشنبه ششم دسامبر