گزارش روز بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل):جنگ اسراییل با تروریستهای حماس