گزارش روز بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل):آزادی گروگانها و حمله به رفح