گزارش روز بن سبطی)سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل):نبرد با حماس ادامه خواهد داشت