گزارش روز بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل) از جنگ اسراییل بر علیه تروریستهای حماس