گزارش روز سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل:افشاگری درباره کارمندان سازمان ملل که با حماس همکاری کردند