گزارش روز سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل:یاسراییل در جستجوی یحیی سنوار و جنگ با تروریستهای حماس