گزارش روز سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل:گزارش هفتم اکتبر به رییس جمهور/جنگ تا نابودی حماس ادامه دارد