گزارش سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل:جنگ اسراییل تا پاکسازی غزه از حماس ادامه خواهد داشت