گزارش هایی از روز دوم سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسراییل