گفتگوی آزمایشی آقای منشه امیر با آقای فرزام کرباسی در فیس بوک، در مورد مسائل روز ایران