گفتگوی آقای جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر با آقایان:منشه امیر و علیرضا نوریزاده