2 دیدگاه‌

  1. دلیل اینکه خمینی و بسیاری از انسانھا به رادیو اسرائیل گوش میدادہ، میدهند، و خواهند داد این ھست که رادیو اسرائیل دروغ و چِرت و پِرت نمیگه۰ خمینی خوب میدانست که تنها به این رسانه میتونه اطمینان بکنه، وگرنه رسانهھای داخلی و خارجی مانند بی بی سی و رادیو آمریکا ھم بودند۰
    دورود بر یهودیھا

  2. جناب منشه امیر گرامی و عزیز، در مورد سه نسل شنونده فرمودید؛ حضورگرامیتان عرض کنم، یکی از فرزندانم که فوق دکترا دارد معتقد است این رادیو اسرائیل بود که تحمل اعتقادات سیاسی مخالف را درمن بالابرده است و نگاه چند جانبه در موارد مختلف دارم. سپاس از رادیو اسرائیل، درود بر اسرائیل.

Comments are closed.