گفتگوی آقای منشه امیر با آقای آرمان مستوفی(مدیر پیشین رادیو فردا):جنگ اسراییل با حماس نسل کشی یا دفاع مشروع؟