گفتگوی آقای منشه امیر با آقای بنی سبطی کارشناس امور ایران در اسراییل درباره تهدیدات رژیم اسلامی