گفتگوی آقای منشه امیر با آقای بیژن کیان درباره ایران و اسرائیل در کانال یک