گفتگوی آقای منشه امیر با آقای بیژن کیان درباره انتخابات آمریکا و رقابت بایدن و ترامپ