گفتگوی آقای منشه امیر با آقای شهرام همایون درباره حکومت مناسب برای آینده ایران

نظرخواهی ما درباره این که چه ساختار سیاسی می تواند آینده ایران را بسازد و به کابوس کنونی پایان دهد، به پایان راه خود می رسد.

آخرین مهمان ما در این رشته گفتگوها آقای شهرام همایون بنیان گذار شبکه تلویزیونی کانال یک است که نزدیک به سه دهه در این مسیر راه پیموده و نه تنها برنامه ساز یک شبکه تلویزیونی و مدیر آن بوده، بلکه همیشه در پی راه حل های سیاسی برای نجات کشور نیز بوده و در همین راستا حتی مورد انتقادهای زهرآگین مخالفان سیاسی خود قرار گرفته است.

وی بر این باور است که محتوای حکومت آینده مهم تر از شکل حکومت است.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با آقای شهرام همایون در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: