گفتگوی آقای منشه امیر با آقای محسن سازگارا:جهان چگونه میتواند به ملت ایران درمبارزه با رژیم کمک کند؟