گفتگوی آقای منشه امیر با آقای یزدان شهدایی(سخنگوی شورای مدیریت گذار):دشمنی رژیم با زنان ایران و دولت و کشور اسراییل