گفتگوی آقای منشه امیر با اشکان صفایی درباره جزییات سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسراییل