گفتگوی آقای منشه امیر با حمید شریفی(شاعر و فعال اجتماعی کرد):انقلاب این بار ایران فرهنگی و سیاسی است