گفتگوی آقای منشه امیر با خانم الاهه جمالی،یکی از ایرانیانی که از اسراییل دیدن کرد