گفتگوی آقای منشه امیر با خانم رعنا سلیمانی نویسنده ایرانی و عضو کانون نویسندگان سوئد

در این گفتگو با یک نویسنده ایرانی مقیم سوئد آشنا می شویم که نسبتا جوان است و هنوز می تواند آینده موفقیت آمیزی در این رشته داشته باشد. سوئد یکی از کشورهای اروپایی است که در گذشته، پناهجویان ایرانی را بدون هیچ اشکالی می پذیرفت و برای آن که در جامعه سوئدی حل شوند، کمک های بسیاری به آنان می کرد. ولی در سال های اخیر، با افزایش موج پناهجویان از کشورهای مختلف، و به ویژه از کشورهای اسلامی، سوئد نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، آمدن پناهجویان را بسیار دشوار کرده است.

در این گفتگو، با نویسنده جوان، خانم رعنا سلیمانی، ساکن استکهلم آشنا می شویم که توانسته است در کشور سوئد به عضویت انجمن نویسندگان در آید.

آقای منشه امیر با خانم رعنا سلیمانی گفتگویی انجام داده اند که نسخه کامل آن را در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد.