گفتگوی آقای منشه امیر با خانم شیرین عبادی درباره عملکرد و نقش سازمانهای حقوق بشری در راه آزادی ایران