گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر محسن بنایی:اسراییل ستیزی که اکنون درباره دوستی ایران و اسراییل کتاب می نویسد

دکتر محسن بنایی پزشک ارتوپدی است که به تازگی کتابی درباره تجربیات خود از سفر به اسرائیل و دیدن شواهد تاریخی در این کشور پرداخته است.

دکتر محسن بنایی در کتاب خود که به زبان آلمانی نوشته و منتشر کرده است همچنین به سیر تحول فکری خود که یک اسرائیل ستیز بود به شخصی که اکنون طرفدار برقراری دوباره روابط میان ایران و اسرائیل است.

آقای منشه امیر درباره کتاب دکتر محسن بنایی با وی گفتگویی داشت که نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد.