گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر محسن بنایی درباره کتاب شالوم اسراییل(درود بر اسراییل)