گفتگوی آقای منشه امیر با شاعر ایرانی-اسراییلی داوید داویدیان ملقب به مسرور کرمانشاهی