گفتگوی آقای منشه امیر با منوچهر بختیاری و دو تن دیگر از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی کرج

مخالفت با رژیم سرکوبگر کنونی در ایران هر روز شدت بیشتری می گیرد و زندان های رژیم از افرادی که شجاعانه علیه ستمگری ها ایستاده اند افزوده می شود.

آقای منشه امیر در هفته پیش توانست با زندان اوین که  ده ها نفر از مبارزان سیاسی در آنجا زندانی هستند تماس تلفنی برقرار سازد و با سه تن از این فرزندان دلاور ملت ایران سخن بگوید و با آنها مصاحبه کند.

بدیهی است که این سه تن، پس از انتشار این گفتگوی تلفنی، مورد پیگرد و آزار قرار خواهند گرفت. تماس با یک رسانه فارسی زبان خارجی و گفتگو با فردی که در اسرائیل به کار رسانه ای می پردازد، از دیدگاه حکومت یک جرم نابخشودنی است.

ولی آن سه تن این خطر را به جان خریدند تا فریاد اعتراض آنان توسط آقای منشه امیر به گوش ایرانیان سراسر دنیا برسد. آن ها به سرکوبگری های رژیم تسلیم نشده اند و از مردم ایران میخواهند که آنان نیز به این پیکار بپیوندند.

این گفتگو با آقایان:منوچهر بختیاری،مهدی فراحی شاندیز و اسماعیل عبدی انجام گرفته که لینک آن در اختیار شما کاربران گرامی قرار می گیرد.