گفتگوی آقای منشه امیر با نوید توبیان درباره تحولات در خاورمیانه و سوریه و نقش رژیم اسلامی