گفتگوی آقای منشه امیر با هنرمند مبارز فرزان دلجو درباره فیلم ژینا تا هنوز و نبرد ملت ایران با رژیم