گفتگوی آقای منشه امیر با هنرمند مبارز مرتضی برجسته:امروز همه سیاسی هستند و باید کاری برای نجات ایران انجام داد

هنرمندان، در هر کشوری به ویژه در سرزمین هایی که مردم آن همچنان برای به دست آوردن آزادی های اساسی خود پیکار می کنند، می توانند نقش مهمی داشته باشند. این واقعیت در طول سال هایی که از تسلط افراط گرایان اسلامی بر کشور اهورایی ایران می گذرد، به خوبی دیده و احساس کرده اند.

در این برنامه پای سخن مرتضی برجسته می نشینیم که همگان او را به نام مرتضی میشناسند و نه تنها یک هنرمند است، بلکه وطن پرستی است که مسئولیت سنگین افرادی مثل خود را احساس می کند و بارها ترانه ها و سرودهایی را در این چهار هه اجرا کرده که هر یک الهام بخش خیزش مردم ایران بوده است.

آقای مرتضی برجسته با گشاده رویی به پرسش های ما پاسخ گفته و امیدواریم در آینده بتوانیم هنرمندان دیگری را نیز به میدان آوریم و درباره هنر امروز آنان و سرنوشت فردای ایران، با دیدگاه های آنان آشنا شویم.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با  مرتضی برجسته در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد: