گفتگوی آقای منشه امیر با پروفسور حسام نوذری درباره اهمیت روابط ایران و اسراییل