گفتگوی آقای منشه امیر با کانال اندیشه درباره تحریم های ایران و سیاست اسراییل در قبال جمهوری اسلامی