گفتگوی آقای منشه امیر در کانال یک:آیا علی خامنه ای آنچنان که شایع شده،مرده است؟!

یکی از پرسش هایی که آقای شهرام همایون در برنامه مصاحبه هفتگی با آقای منشه امیر در تلویزیون کانال یک مطرح ساخت، این بود که چگونه ردای بسیار مجلل و ابتکاری که شهبانوی ایران در جشن های دوهزار و پانصد سالگی بر دوش نهاده بود، به اسرائیل رسید.

در گزارش آمده بود که این ردا که چهل کیلو وزن و ده ها متر دنباله دارد، توسط دوزندگان و طراحان در داخل ایران تعمیر و نوسازی شده و فردی به نام صیون شهاب آن را به اسرائیل آورده و قرار است در موزه هنرهای اسلامی در معرض دید همگان قرار گیرد.

آقای شهرام همایون پرسید که آیا این اقدام به مفهوم آن است که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل آنقدر قوی است که حتی شنل قدیمی شهبانو را ردیابی می کند و آن را به تعمیر می سپارد و سپس از ایران خارج کرده و به اسرائیل می آورد؟

آقای امیر در سخنان توضیحی خود گفت که سخن از رادی اصلی شهبانو نیست. بلکه به سفارش یک خانم ایرانی در اسرائیل به نام سیوان شهاب، این ردا شبیه سازی شده و پس از کار چندین ماهه ده ها دوزنده و طراح، تکمیل گردیده و از طریق چین و کشورهای دیگر به اسرائیل آورده شده و در موزه هنرهای اسلامی در اورشلیم به مدت چند ماه در معرض نمایش قرار خواهد داشت.

آقای امیر توضیح داد که خانم سیوان شهاب پایه گذار نهادی غیرانتفاعی به نام “فرهنگسرای ایران در اسرائیل” است و در چارچوب فعالیت های این سازمان برای شناساندن فرهنگ ایران در اسرائیل، شنل شبیه سازی شده دوخت ایران به اسرائیل آورده شده و این نشان دیگری از احترام ملت اسرائیل و به ویژه ایرانیان این کشور نسبت به ایران، فرهنگ ایرانیان و آن سرزمین است.

در این بحث هفتگی، آقای امیر با اشاره به خبر دروغین مرگ علی خامنه ای، از آقای شهرام همایون پرسید که اگر چنین حادثه ای رخ دهد، در ایران چه خواهد شد.

پیرامون این پرسش بحث جالبی بین آقایان شهرام همایون و منشه امیر درگرفت، که برای بینندگان می تواند جالب باشد.