تاریخ برنامه: سه شنبه، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸