برنامه افق نو، صدای آمریکا، اشکان صفایی، منشه امیر