گفتگوی ایران اینترنشنال با آقای منشه امیر:آیا اسراییل از سازمان ملل خارج خواهد شد؟