در این برنامه جمشید چالنگی تاریخچه کوتاهی از روابط اعراب و اسرائیل را توضیح می‌دهد و نقش ایران از گذشته تا به امروز را چه در رابطه با اسرائیل و چه در مورد میانجی میان اعراب و اسراییل مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همچنین به مسایل داخلی ایران نیز پرداخته شده است.