در گفتگو با دکتر سهراب سبحانی توافق صلح امارات و اسراییل را مورد ارزیابی قرار دادیم.  توجه داشته باشید که این گفتگو پیش از اعلام پیوستن بحرین به توافق صلح صورت گرفته است.