پروفسور «داوید یروشلمی»، استاد تاریخ خاورمیانه و از یهودیان ایرانی تباری است که در طول بیش از دو دهه گذشته، با بنیاد مکابیم یا مکابیان نیزهمکاری داشته ‌است. این بنیاد کمک هزینه های تحصیلی در اختیار دانشجویان اسرائیلی قرار می دهد.