آیا راه حل مسئله فلسطین از کربلا میگذرد یا در همجواری دوستانه دو کشور اسرائیل و فلسطین است؟
میهمانان: آقایان منشه امیر و مهدی خزعلی

یک دیدگاه

 1. آقای خزعلی سخنان قشنگی زد ھرچند برخی شان نادرست بود، اماّ مُشکلِ اساسی این ھست که رژیم اسلامی دیدگاہ بسیار متفاوتی با ایشان در ماجرای ایسرائل و فلسطین دارد۰ حقایق تاریخی دیروز و امروز را یادآوری کنیم:
  ۱- ایسرائل و یهود صاحب خانه بودہ و ھست۰
  ۲- ایسرائل کسی را به زور از خانه اش بیرون نکرد، بلکه این اعراب بودند که با جنگ باعث فرار و آوارگی فلسطینیان شدند، البته برخی از فلسطینیانِ با شرف در ایسرائل ماندند۰
  ۳- جمهوری اسلامی با راہ انداختن سازمانھایِ ترورِ فلسطینی و عربی باعث شدہ صلح نشه۰
  ۴- فلسطینیان آوارہ نیستند و در کشورھای عربی زندگی میکنند۰
  ۵- ایسرائل حق دارہ که اجازہ ندہ فلسطینیان تروریست و خائن به سرزمین پاک ایسرائل برگردند تا امنیّت و موجودیّت ایسرائل بر قرار باشد۰
  ۶- با تحریف کردن تاریخ و خُدعه نمیشه این مشکل را حل کرد۰
  به امید پایان خدعه، دوروغ، ستم، فساد، نژادپرستی، نسل کُشی و جنگ۰

Comments are closed.