گفتگوی برنامه شطرنج در صدای آمریکا با منشه امیر درباره تقابل نظامی و اطلاعاتی ایران و سایر کشورها