گفتگوی بی بی سی فارسی با آقای منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسراییل درباره انتخابات در اسراییل

گفتگوی بی بی سی فارسی با آقای منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسراییل و کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و اسراییل