گفتگوی تحلیلی با آقای امیر طاهری درباره شرایط سیاسی ایران