گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:ازبرابری زن و مرد در اسراییل تا نبرد با حماس و نبرد ملت ایران با رژیم