گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:انفجارها در ایران/جنگ اسرائیل با حماس ادامه خواهد داشت